Alternative content

Get Adobe Flash player
 
 
 
  เชิญติดตามช่าวสารอตก. ดูทั้งหมด
 
  หน้าหลัก/ศูนย์ศิลปชีพบางไทร  

 

ความเป็นมา

 
 

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จ พระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไป ทรงปฏิบัติติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้ว จึงทรงเห็นสภาพ ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฏรว่าทีความทุกข์สุข อย่างไร ที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือความยากจนของ ราษฏร จึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ ราษฏรทำเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ ในภาวะปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้าน หรือศิลปกรรม พื้นบ้าน พระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้ โดยการจัดให้มี ครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของงานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อราษฏรมีความชำนาญแล้วผลงาน ที่ผลิตออกมา ก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วน พระองค์ ซึ่งงานนี้ต่อมาได้ขยายออกไปเป็น มูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2519 ได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรม ศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักสวนจิตรลดา

พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 
ในวันฉัตรมงคลปี 2523 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ ศิลปาชีพฯ สรรหาที่ดินใกล้เคียงกับพระราชวังบางปะอิน เพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่ง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร จัดหาที่ดินได้ 2 แปลง เป็นที่ดินของสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รัฐบาล จัดการปฎิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และทำ มาหากินตามอัตภาพ แปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัด นครนายก อีกแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ได้เสด็จ พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่ที่อำเภอ บางไทร ด้วพระองค์เอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่เศษ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะ สร้างศูนย์ศิลปาชีพ ณ ที่นี้
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2523 รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน แปลงนี้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ และ รัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยราชการต่างๆ สนับสนุน โครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527