Alternative content

Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
  เชิญติดตามช่าวสารอตก. ดูทั้งหมด
 
  หน้าหลัก/โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  

 

ความเป็นมา

 
1. ประวัติความเป็นมาร้านศิลปาชีพ 904 
 
ากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรมยังพระตำหนักต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานโครงการศิลปาชีพทรงส่งเสริมให้ราษฎรตามท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ แล้วนำมาออกจำหน่ายในโครงการศิลปชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อให้เกิดรายได้และอาชีพเสริม แก่ราษฎร นอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาพระราชทานให้กับข้าราชบริพารและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เพื่อให้แม่บ้านและสมาชิกในครอบครัว ที่มีเวลาว่างได้ฝึกงานอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทรงใช้อาคารกองร้อย ทบ.รอ. ที่ ๑ เดิมเป็นอาคารดำเนินกิจการ โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึก พัสดุ และสิ่งอุปกรณ์ จากกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา และมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เริ่มเปิดเป็น ”แผนกศิลปาชีพ 904” เมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2546 และทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
 
2. กิจกรรมในแผนกศิลปาชีพ 904
 
แผนกศิลปาชีพ 904 ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มขนมไทยและอาหารว่าง ได้แก่ - ข้าวต้มมัด ขนมต้ม สาคู ถั่วแปบ วุ้นมะพร้าว ขนมชั้น ปอปแปบ ขนมมัน หยกมณี ขนมกล้วย ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ และ แซนวิช - น้ำสมุนไพร 9 อย่าง ได้แก่ น้ำอัญชัน น้ำขิง น้ำตระไคร้ น้ำรากบัว น้ำเก็กฮวย น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม น้ำใบเตย และน้ำลำไย
2.2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแบบข้าราชบริพาร
2.3 กลุ่มผ้าปัก
2.4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
 
3. สินค้าที่จัดจำหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904
 
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองจากสมาชิกข้าราชบริพารกลุ่มงานต่างๆของแผนกศิลปาชีพ 904 แล้ว ภายในร้านศิลปาชีพ904 ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริในสวนจิตรลดา และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเกือบทุกโครงการ เช่น ผ้าไหมมูลนิธิศิลปาชีพฯ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิล-ปาชีพฯ ผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้าในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการหลวงดอยคำผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผลิตภัณฑ์เซรามิคจากสถาบันจุฬาภรณ์และร้านจิตรลดา รวมถึงผลิตภัณฑ์เซรามิคจากโครงการศิลปาชีพราชบุรี นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยรับซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งได้นำมาพัฒนารูปแบบและเสริมคุณภาพให้มีความสวย งาม ทันสมัย เป็นสากล เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งยังได้นำ ผลิตภัณฑ์ของร้านศิลปาชีพ 904 ไปจำหน่ายที่ร้านศิลปาชีพ 904 สาขา สุวรรณภูมิ ทำให้ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ชาวบ้านของไทยอย่างแพร่หลาย เป็นการประชา-สัมพันพ์งานศิลปหัตถกรรมคนไทยสู่สายตาชาวโลกอีกอย่างหนึ่ง
 
 4. การตอบรับที่มีต่อร้านศิลปาชีพ 904
ร้านศิลปาชีพ 904    ได้รับการกล่าวถึงจากประชาชนโดยทั่วไปในหลายด้าน    เช่น  สถานที่สะอาด  สวยงาม ได้รับการตกแต่งด้วยความประณีต   มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะส่วนของขนมไทยที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม  เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง   ซึ่งความสำเร็จในส่วนนี้   ต้องนับว่าเป็นเพราะพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยแท้ ด้วยทรงเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอนและพิถีพิถัน  นอกจากนี้ยังทรงคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร  เครื่องบริโภค  และอุปโภคจากร้านต่างๆที่มีรสชาติอร่อย สะอาดและมีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904 เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย    ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านศิลปาชีพ 904  ประมาณ 400-500 คนต่อวัน นำมาซึ่งรายได้เสริมแก่สมาชิกครอบครัวข้าราชบริพารและแม่บ้านศิลปาชีพ 904ประมาณเดือนละ  5,000-8,000 บาท   นับว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดด้วยพระกรุณาธิคุณโดยแท้
 
5.ผลที่เกิดขึ้นต่อประชาชน
 
แผนกศิลปาชีพ 904 เป็นหน่วยงานภายใต้โครงการในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ซึ่งทรงมีพระปณิธานที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ครอบครัว ข้าราชบริพาร  รวมถึงสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศ     โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกนำสินค้าวางจำหน่ายที่ร้านศิลปาชีพ 904   สินค้าในร้านไม่เพียงแต่เป็นผลงานของข้าราชบริพารในพระองค์เท่านั้น  แต่ยังเป็นสินค้าของชาวบ้านจากภาคต่างๆ   ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีคุณภาพดี      ประการสำคัญ ที่น่าปลาบปลื้มใจและเป็นพระเมตตาจาก   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ก็คือ  สินค้าที่นำมาวางจำหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904  เป็นสินค้าที่ทรงเห็นว่ามีความโดดเด่น ประณีต สวยงาม ทรงคุณค่า น่าภาคภูมิใจในความเป็นไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์และทรงเน้นที่คุณภาพของสินค้า    ตลอดจนทรงมุ่งปลูกฝังการรักษามาตรฐานและการสร้างสรรค์พัฒนาแนวคิดในการดำเนินงานให้เข้ากับยุคสมัยโดยไม่ลืมความเป็นไทยทำให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสะดวกและมั่นใจในผลิตภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงยังแหล่งผลิตตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ 
 
 
 
   
Copyright © 2011. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
All comment are welcome at info@ortorkormarket.com