เชิญติดตามช่าวสารอตก. ดูทั้งหมด
 
  หน้าหลัก / ตลาด อบต.-อบจ.  
 
     ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่ตลาด อบจ. - อบต. (OTOP) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ส่งเสริมให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
 
      โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 

     ด้วยระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการะบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น

 
   
ดังนั้น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จึงได้จัดให้เกษตรกรมาจำหน่าย สินค้า OTOP ในตลาด อ.ต.ก. ทุกเดือน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
     

 

สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
แผนที่ตั้งสำนักงาน อ.ต.ก.
 
 
 
 
     
 
     
 
 
StatCounter - Free Web Tracker and Counter