Alternative content

Get Adobe Flash player
 
  เชิญติดตามช่าวสารอตก. ดูทั้งหมด
 

 

หน้าหลัก / ตลาดกล้วยไม้ Siam Orchid Center
อาคารกล้วยไม้ (Siam Orchid Center)
 
     ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่อาณาจักรกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่เป็นศูนย์รวมร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก ที่มีคุณภาพสินค้าระดับส่งออก จากฟาร์มกล้วยไม้ระดับชั้นนำของประเทศ
 

 

 

    การสร้างอาคารสยามออร์คิดเซ็นเตอร์ ที่เป็นอาณาจักรกล้วยไม้แห่งนี้ ส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์และมีการกำหนดเป้าหมายอย่างไร ดังนั้น อ.ต.ก. ขอเล่า ให้ท่านฟังเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ดังนี้

 

 

 
    

   

วัตถุประสงค์

 

        เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้/ไม้ดอกและไม้ประดับมีช่องทางการจำหน่าย ที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก สามารถตอบรับความตระหนักรู้ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและ ต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้วยไม้ การเพาะพันธุ์กล้วยไม้ การประชุมเชิงวิชาการด้านกล้วยไม้ และประชาชนทั่วไป

 

 

 

     นอกจากนี้ อาคารสยามออร์คิดเซ็นเตอร์ เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ เกิดประโยชน์แก่ สังคมโดยรวม ดังนั้น อ.ต.ก. จึงได้ก่อสร้างตลาดและจัดตั้งศูนย์แสดงกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับแบบครบวงจร เพื่อให้ข้อมูลการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เกษตกรผู้ผลิต กล้วยไม้ ผู้จำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการเจรจาการค้า และส่งเสริม ผลักดันการส่งออกให้เป็น Product Champion ต่อไป โดยยึดหลักการบริหาร งานแบบบูรณาการ

 

 

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

    

    มุ่งเน้นให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าและจำหน่ายตามมาตรฐานส่งออก โดยเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มกล้วยไม้ กลุ่มไม้ดอกและไม้ประดับ กลุ่มผู้ส่งออก ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสมาคม สถาบัน สหกรณ์ และชมรมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้

 

 

 

 

     เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหมายของผู้บริโภค พร้อมกับ การบริการที่สะดวกสะบาย อาทิ ลานจอดรถยนต์ กาแฟดอยช้าง (ราคาพิเศษเฉพาะที่ อ.ต.ก.) ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย

 

 

     นอกจากนี้บริเวณด้านล่างของอาคารสยามออร์คิดเซ็นเตอร์ มีห้องสมุดดิจิตอลสำหรับให้ เป็นแหล่งค้นหาความรู้และใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมทางวิชาการที่หลาก หลายสาขา นอกจากนี้บริเวณลานด้านหลังของตัวอาคารจะจัดให้มี การแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีความแปลกตา หรือสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ การสาธิตเทคโนโลยีของกล้วยไม้สมัยใหม่ กิจกรรมการออกร้านของกลุ่มสมาคม สหกรณ์ ชมรมต่างๆ ด้านกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ เป็นระยะๆ ทั้งปี

 
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
 
     กษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน เพื่อเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกให้กับเกษตรกร โดยรัฐให้การ สนับสนุนด้านการตลาดแบบครบวงจรอย่างแท้จริง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เกิดความสะดวกในการในการหาซื้อกล้วยไม้ ไม้ดอกและ ไม้ประดับ อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ คุณภาพเกรดส่งออก
 
 
อาคารไม้ดอกและไม้ประดับ
 
 
 
 
แผนที่ตั้งตลาด อ.ต.ก. ไม้ดอกและไม้ประดับ
 

 

 
 
 

 

ภาพความร่วมมือด้านกล้วยไม้ อ.ต.ก. กรมส่งเสริมการเกษตร และ พันธมิตรต่างๆ

 

 

 
 

 

                         
 
     
 
 
Copyright © 2011. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
All comment are welcome at info@ortorkormarket.com