องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

เกี่ยวกับ อ.ต.ก.

about องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมห้าสิบล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

 • ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร
 • จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
 • จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
 • ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกอบด้วย

 • ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ
 • และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยในจำนวนนี้ให้มีสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
 

อ.ต.ก.ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 2517 ในขณะนั้น อ.ต.ก.ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยอาศัยสถานที่ของกรมวิชาการเกษตร ที่ ตึกกรมกสิกรรม(เดิม) ต่อมาปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทำให้สถนที่คับแคบ จึงได้ย้ายไปเช่าตึกเอกชน ณ อาคารเลขที่ 175/1 ซอยกระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2518 ในปีงบประมาณ 2518 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อ.ต.ก.เช่าที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 42 ไร่เศษ ในบริเวณ ย่านรับส่งสินค้าย่านพหลโยธิน อ.ต.ก.ได้รับงบประมาณสร้างอาคารสำนักงานเป็นตึก 3 ชั้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 พร้อมทั้งได้สร้าง ตลาดกลาง พหลโยธินและคลังสินค้าจำนวน 4 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2529 อ.ต.ก.ได้ก่อสร้าง สำนักงานใหม่ อีกหลังหนึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ซึ่งใช้เป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน

” เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร ”

 1. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง / คลังสินค้า
 2. จัดหา / จำหน่าย ปัจจัยการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
 3. สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกหษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาค
 4. พัฒนาใช้ประโยชน์ พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. สร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ เกษตรกร ภาคอื่นของสังคม
 6. ปรับปรุงพัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
 7. ดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 8. เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
 9. เพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 10. เพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
 11. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
 12. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ
 13. เพื่อดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกร
 14. จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในปี 2550 มูลค่า 279.270 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นไนปี 2554 มูลค่า 408.879 ล้านบาท
 15. จัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ในปี 2550 มูลค่า 213.914 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 337.326 ล้านบาทในปี 2554
 16. จัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.ในพื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด โดยในปี 2551 จะจัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.จำนวน 7 แห่งและเพิ่มขึ้นให้ครบ 29 แห่งในปี 2554
 17. บริหารจัดการตลาดกลางคลังสินค้าและร้านค้า อ.ต.ก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงกับสถาบันเกษตรกร และภาคเอกชนด้วยการสร้างเครือข่าย
 18. เป็นหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามนโยบายรวมถึงจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี , นาปรังในปี 2550 – 2554 มูลค่ารวม 681.799 ล้านบาท

” ความพอประมาณ ความมีเหตุผลในแนวทางที่มีผลต่อการมีเสถียรภาพ และการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม “

” ส่งเสริมให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก “

ติดต่อเรา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

เลขที่ 101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : (662) 279 2080
E-mail : mof_market@hotmail.com

หัวข้อ

ชื่อ - นามสกุล *

อีเมล *

ข้อความ

แผนที่

มีอะไรบ้างใน #ortorkor